Бистрицький Євген Костянтинович // Філософський енциклопедичний словник. — К., 2002. — С. 55.

Головна    

БИСТРИЦЬКИЙ, Євген Костянтинович (1948, Плявіняс, Латвія) — укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1976). Докт. філософських наук (1991). Од 1989 р. — зав. відділом Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ; виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” . Коло наукових інтересів — розробка філософської концепції розуміння як альтернативної класичній теорії пізнання (розуміння тлумачиться як феномен практичної свідомості, як культурно-історична передумова осмислення загальних, пізнавальних значень); аналіз “онтологічного повороту” (при розгляді проблем людини та культури); дослідження проблематики, що стосується легітимації політичного режиму укр. незалежності як культурполітичного феномена, а також методологічних принципів осягнення посткомуністичної реальності.

Осн. тв.: “Наукове пізнання і проблема розуміння” (1986); “Загадка людського розуміння” (1991); “Буття людини в культурі: Досвід онтологічного підходу”, у співавт. (1991); “Феномен особистості: Світогляд, культура, буття” (1996); “Чому націоналізм не може бути наукою” (1994); “Феномен української культури” (1997), у співавт.; “Політична філософія посткомунізму: горизонти методології” (1995).
[Бистрицький Євген Костянтинович: [Стаття] // Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. — К.: Абрис, 2002. — С. 55.]
Повернутися до головної сторінки