Головна    

Євген БИСТРИЦЬКИЙ

ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ


Тематика лекційного курсу для аспірантів 1-го року навчання, філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка1. Що є сучасним і актуальним?

    ·     Соціалізація курсу: представлення інтересів слухачів та викладача

    ·     Що є сучасним? Актуальність ділеми лібералізму і комунітаризму

    ·     Індивідуальні права, чесноти, справедливість і суспільне благо

    ·     Філософські підвалини сучасних соціальних проблем

    ·     Про подолання модерної епістемології (Чарльз Тейлор)


Література:

Агамбен, Дж. (2012) Что современно? «Дух і літера», К., стор. 45-62.

Тейлор, Ч. (1998). Непорозуміння: дебати між лібералами та комунітаристами // Сучасна політична філософія. Антологія. Упорядник Янош Кіш. Переклад з англ., Київ, Основи (надсилається в атачменті)

Веллмер, А. (1991). Модели свободы в современном мире // Социологос. Социология. Антропология. Метафизика. 1. Общество и сферы смысла. М., «Прогресс», звернути увагу на стор. 11-23 (надсилається в атачменті)

Тейлор, Ч. (2000). Подолання епістемології // Після філософії: кінець чи трансформація. К., Четверта хвиля, стор. 7-32 — https://shron1.chtyvo.org.ua/Taylor_Charles/Podolannia_epistemolohii.pdf


Примітка: Література для вивчення для наступних тем надсилатиметься слухачам за кілька днів перед наступним заняттям.2. Десуб’єктивізація в філософії і деструкція метафізики

    ·     Ego cogito і досвід самосвідомості (Декарт, Кант, Гайдеґґер)

    ·     Значення трансцендентальної арґументації

    ·     Розуміння vs пояснення, герменевтика (Дільтей)

    ·     Відкриття життєвого світу (Гуссерль)

    ·     Що замість суб’єкта? — В-світі-буття (Гайдеґґер, Тейлор)

    ·     Що замість метафізики?


Література:

Тейлор, Ч. (2000). Подолання епістемології // В кн.: Після філософії: кінець чи трансформація. К., Четверта хвиля, стор. 16-32 — https://shron1.chtyvo.org.ua/Taylor_Charles/Podolannia_epistemolohii.pdf

Декарт, Рене. Метафізичні розмисли. Розмисли 2 та 3 — http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/6.html

Хайдеггер, Мартин. (2011). Бытие и время. §21, Н.95-97. Перевод В. В. Бибихина. Изд. 3-е. М. – додається в атачменті

Сандел, Майк. (2013). Справедливость. Как поступать правильно? Перевод А.Калинина, М. – extracts, додаються в атачменті3. Світ, світи, культура

    ·     Хто/Що замість суб’єкта? — Гайдеґґер, Тейлор

    ·     Поняття світу

    ·     Ґлобалізація і локалізація (Пітер Слотердайк)

    ·     Життєві світи, «мовні ігри» як образ культурних світів

    ·     Мультикультуралізм і політика визнання (Тейлор, Ф. Фукуяма)

    ·     Соціальні конфлікти і актуальність проблематики комунікації


Література:

Хайдеггер, М. (1997). §§15, 24, 26 -- фрагменти // Бытие и время. М.: Ад Маргинем. Перевод Владимир Бибихин — надіслано в атачменті

Бистрицький, Є. (2020). Ґлобалізація і локалізація // В кн.: Комунікація і культура в ґлобальному світі. К., Дух і літера, стор. 19-24 — надіслано в атачменті

Вітґенштейн, Л. (2019). Философские исследования // §§21-27, 65-76 (для ознайомлення — надіслано в атачменті)

Бистрицький, Є. (2020). Життєвий світ і досвід ідентичності // В: Народження Чужого з ідентичності спільноти // Ideology and Politics Journal. 2020. Issue 2(16), стор. 51-53 — надіслано в атачменті4. Комунікація і життєвий світ

    ·     Універсалізація поняття комунікації

    ·     Комунікативний досвід в життєвому світі (Юрґен Габермас)

    ·     Чи можливий раціональний дискурс? (Фуко-Габермас)

    ·     Комунікація і незгода (Рансьєр vs Габермас)


Література:

Бистрицький, Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження

Там само. Комунікативна дія в життєвому світі. С. 33-42 — було надіслано в атачменті

Там само. Комунікативна рівність і політика незгоди. С. 63-89 — було надіслано в атачменті5. Спільнота, ідентичність, автентичність

    ·     Пошуки сутності спільноти (Роберто Еспозіто, Жан-Люк Нансі)

    ·     Ідентичність як уявлений спосіб колективного буття (Бенедикт Андерсон)

    ·     Екзистенціальні модальності ідентичності/автентичності

    ·     Виникнення образу Чужого з ідентичності спільноти


Література:

Бистрицький, Є. (2013). Ідентичність, спільнота і політичне судження // Філософська думка. № 4. — С. 41-61 — http://bystrytsky.org/identity13.htm

Бистрицький, Є. (2015). Проект війни: від ідентичності до насильства // Філософська думка. № 1. — С. 61-74 — http://bystrytsky.org/projectwar15.htm

Бистрицький, Є. (2020). Народження Чужого з ідентичності спільноти // Ideology and Politics Journal ? Issue 2(16), 2020 — https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2020/10/ENG.-1.4.-Bystrytskyi.pdf6. Аналітична і синтетична гілки сучасної філософії

    ·     Проблема істини в сучасній філософії

    ·     Сенс і значення: Фреґе, Гуссерль, герменевтика (Гайдеґґер)

    ·     Прагматичний поворот у філософії (приклад Габермаса)

    ·     Екзистенціальний сенс і об‘єктивне значення світу

    ·     Аналітична та континентальна традиції в філософії

    ·     Філософія як дисциплінований діалог з класиками


Література:

Є. Бистрицький. (2018). Екзистенційна істина і постправда // Філософська думка. — 2018. — № 5. — С. 54-71 — http://bystrytsky.org/existen18.htm
Повернутися до головної сторінки