Євген Костянтинович Бистрицький. Бібліографічний покажчик. — К., 2005. — 19 с.


Головна
Євген Костянтинович БИСТРИЦЬКИЙ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИККИЇВ — 2005ЗМІСТ


ВСТУП

БІОГРАФІЧНІ ДАНІ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

      Розділ І. Про Є. К. Бистрицького

      Розділ ІІ. Наукові праці Є. К. Бистрицького

      Розділ ІІІ. Публіцистичні праці Є. К. Бистрицького

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Євген Костянтинович Бистрицький: Бібліографічний покажчик / Упоряд. О. І. Архипська. — К., 2005. — 19 с.


© О. І. Архипська, упорядкування, 2005

ВСТУП


Бібліографічний покажчик містить твори та матеріали про життєвий і творчий шлях відомого філософа, вченого та громадського діяча — Євгена Костянтиновича Бистрицького, доктора філософських наук (1991 р.), виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» (з 1998 р.). Покажчик мав на меті найповніше зафіксувати публікації Є. Бистрицького, а також спогади про нього і слово про його твори упродовж його творчого життя.

Покажчик охоплює період з 1981 по 2005 роки. Матеріал розташовано у зворотньо-хронологічному порядку. Складається з трьох розділів: матеріали про Є. К. Бистрицького, наукові та публіцистичні праці. Містить біографічні дані та іменний покажчик. Публікації не анотовано, але деякі містять ключові слова.

При складанні покажчика використані каталоги Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України та наукової бібліотеки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», а також матеріали зі всесвітньої глобальної мережі Інтернет, зокрема персонального веб-сайту Є. К. Бистрицького www.bystrytsky.org.


Бібліографія дана станом на 11 грудня 2005 року.БІОГРАФІЧНІ ДАНІ


Бистрицький Євген Костянтинович, доктор філософських наук (1991); виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» (з 1998).


Народився 02.01.1948 (м.Плявіняс, Латвія). Навчався в Київському університеті ім.Т.Шевченка, філософський факультет (1971-1976); канд. дис. «Наукове пізнання та проблема розуміння» (Інстутут філософії АН СРСР, Інститут філософії АНУ, 1981); докт. дис. «Особистість в світі культури» (Інститут філософії АН України, 1991).


1966-1968 — математик-програміст, НДІ Держплану УРСР.

1968-1970 — служба в армії.

1976-1979 — н. с., Інститут філософії АН СРСР, м. Москва.

1979-1981 — н. с., 1981-90 — с. н. с., з 1991 — завідувач відділу філософії культури, етики і естетики, Інститут філософії АН України, м. Київ.

1982 — доцент Київського університету ім.Т.Шевченка.

1993-1998 — доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія».

1993-1998 — редактор журналу «Політична думка».

1994-1998 — президент Українського філософського фонду. Автор понад 80 праць.


Інформацію взято з сайту www.bystrytsky.orgБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКРозділ І.
Про Є. К. Бистрицького


2005

1. 100 великих українців і один маленький // День. — 2005. — 13 серп. (№146). — С. 4

Про Є. Бистрицького як одного із 100 видатних українців.


2002

Бистрицький Євген Костянтинович: [Стаття] // Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. — К.: Абрис, 2002. — С. 55.


2001

2. Бистрицький Євген Костянтинович: [Коротка довідка] // Хто є хто в Україні: Біограф. довідник / Київ. наук. т-во ім. П. Могили. — К.: «К.І.С.», 2001. — С. 31.


2000

3. Євген Бистрицький: [Коротка довідка] // Політика і культура. — 2000. — № 40. — С. 37.


1995

4. II Философский конгресс Украины «Философия и культура» / М. Попович., Е. Быстрицкий, В. Табачковский., А. Колодный // Филос. и социол. мысль. — 1995. — № 7-8. — С. 249-252.

 Про Є. Бистрицького як учасника ІІ Філософського конгресу України «Філософія та культура».
Розділ ІІ.
Наукові праці Є. К. Бистрицького


2003

5. Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С. В. Пролеєв, Р. В. Кобець, Р. В. Зимовець. — К.: Альтерпрес, 2003. — 192 с. — Із зм.: Вступ. — С. 3-11; Конфлікт культур та філософія толерантності. — С. 77-96.

Ключові слова: конфлікт культур, політичний процес, конфліктологія.

Згадка: Президент як homo legens / К. Родик // День. — 2005. — 6 трав. — С. 11.

Рец. : Незалежність від філософії / К. Родик // Книжник-ревю. — 2005. — № 5. — С. 6-7.


6. Метафізика пізнього радянського марксизму: Вадим Іванов // Філософсько-антропологічні студії 2003. Пізній радянський марксизм та сьогодення: До 70-річчя Вадима Іванова / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди; Антропологічне від-ня Укр. фонду; Центр громадянської просвіти; Ред.: В.Г. Табачковський, І.В. Бичко, Є.К. Бистрицький та ін. — К.: Стилос, 2003. — С. 4-19.

Ключові слова: марксизм, метафізична потреба, онтологія суспільного, суспільне апріорі.


7. Ред..: Філософсько-антропологічні студії 2003. Пізній радянський марксизм та сьогодення: До 70-річчя Вадима Іванова / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди; Антропологічне від-ня Укр. фонду; Центр громадянської просвіти; Ред.: В.Г Табачковський, І.В. Бичко, Є.К. Бистрицький та ін. — К.: Стилос, 2003. — 416 с. — Член ред.кол.


2002

8. Конфлікт культур та філософія толерантності // «Ї»: Незалежний культурол. часоп. — 2002. — №. 25. — С. 59-78.

Ключові слова: міжнародні відносини, спільноти, толерантність, конфліктологія, культурполітика.


9. Ред.: Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди; Ред. кол.: В. І. Шинкарук (голова ред.кол.), Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. — К.: Абрис, 2002. — 742 с. — Член ред.кол.


2001

10. [Виступ на Громадянському форумі «Стратегія для України: досвід і перспективи» м. Київ, 14 верес. 2001 р.] // Стратегія для України: уроки десятиріччя. — К.: Укр. демократичне коло, 2001. — С. 5.

Ключові слова: фонд «Відродження», громадянське суспільство, громадська думка.


2000

11. Идеал Запада и реальность России для Украины // Ялта-2000. Роль Європи в XXI столітті: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Ялта, 7 — 9 трав. 2000 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Вільний ун-т Брюсселя; Ред.: Л.В. Губерський. — Ялта, 2000. — С.201-207.

Ключові слова: посткоммунистические страны, власть, международные отношения, политическая культура.


1999

12. Культурно-історичне апріорі // Кантівські студії: Щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Каф. філос.; Нац. ун-т «Києво- Могилянська Академія». Каф. філос. — К.: Тандем, 2000. — 1999. — С.49-59.

Ключові слова: апріорі, трансцендальність, види, культура.


1998

13. Уклад.: Програми курсів з філософських дисциплін (філософія, філософія мистецтва, естетика): Для гуманітарних і творчих вищ. навч. закладів / Ін-т змісту і методів навчання / Уклад.: Є. К. Бистрицький. — К., 1998. — 88 с.


1997

14. Ідея університету в системі національної освіти // Українознавство: III Міжнар. конгрес україністів, м. Харків, 26 — 29 серп. 1996 p. — К., 1997. — С.153-158.

Ключові слова: навчальні заклади, нація, вища освіта, сучасність.


15. Конфлікт культур і філософія толерантності // Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби / Ред. кол.: С. Макеєв (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1997. — С. 147-168.

Ключові слова: демократія, конфлікт, толерантність, стратегія насильства, культурполітика


16. Те само // Політ. думка. — 1997. — № 1. — С. 130-150.

Ключові слова: демократія, конфлікт, толерантність, стратегія насильства, культурполітика

Згадка: Від редакції // Політ думка. — 1995. — № 2-3. — С. 3.


17. National State in Ukraine: The Problem of Legitimation // Ukraine & Groatia: Problems of Post-Communist Societies / Ed.: M. Kukoc, V. Polohalo; Min. of Culture Repablic of Groatia, Groat. Communiss. For UNESCO. — Zagreb, 1997. — Р. 81-89.


18. Ред.: Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби / Ред.кол.: С. Макеєв (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1997. — 494 с. — Библиогр.: С. 451-472. — Член ред.кол.


1996

19. Відродження культури // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Ред.кол.: Ю. Римаренко (відп. ред.). та ін. — К., 1996. — С. 448-449.

Ключові слова: культура, нормативні акти, демократизація.


20. Вторинність геополітичної легітимації. Розд. ІІІ. Гл. 2. §6 // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1996. — С. 342-347.

Ключові слова: геополітика, Євразія, державне будівництво, політичний режим.


21. Державотворення в Україні: шляхи легітимації = State-building in Ukraine: ways of legitimation / Є. Бистрицький, О. Білий // Політ. думка= Political thought. — 1996. — № 1. — С. 11 — 23; 122-133.

Ключові слова: держава, посткомунізм, нація, громадянське суспільство, політичний режим.


22. Ідея університету в системі національної освіти // Філософія. Історія культури. Освіта: Тези доп. і повідомл. ІІІ Міжнар. конгр. україністів, м. Харків, 26-29 серп. 1996 р. / НАН України; Міжнар. асоц. україністів. — Х., 1996. — С. 360-365.

Ключові слова: навчальні заклади, нація, вища освіта, сучасність.


23. Культурно-історичне апріорі // Вимога раціональності: Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури / Ред.кол.: Є. Бистрицький (кер. авт. кол — ву) та ін. — К., 1996. — С. 92-99.

Ключові слова: апріорі, трансцендальність, види, культура.


24. Національна ідея, громадянське суспільство, політична нація. Розд. ІІІ. Гл. 2. §3 // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1996. — С. 328-334.

Ключові слова: громадянське суспільство, політика, нація, влада


25. Національна ідея і громадянське суспільство // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Ред. кол.: Ю. Римаренко (відп. ред.). та ін. — К., 1996. — С. 755-756.

Ключові слова: моделювання державності, моделі держави, громадянське суспільство.


26. Проблема легітимації. Розд.ІІІ. Гл.2. §1. // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1996. — С. 321-323.

 Ключові слова: легітимація, держава, влада, посткомунізм.


27. Рятівний етатизм Розд.ІІІ. Гл.2. §4. // Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1996. — С. 335-337.

Ключові слова: держава, модель, державотворення, влада.


28. Філософський образ культури та світ національного буття // Феномен української культури: методологічні засади осмислення: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т філос.; Відп. ред.: В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький. — К.: Фенікс, 1996. — С. 62-90.

Ключові слова: культура, західноєвропейська філософія, методологія, національне буття, націоналізм,


29. *State-Building in Ukraine: Ways of Legitimisation// Political Thought. — 1996. — №1. — p. 122-133.


30. Передм.: [Передмова] // Феномен української культури: методологічні засади осмислення: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т філос.; Відп. ред.: Є. Бистрицький, В. Шинкарук — К.: Фенікс, 1996. — С. 3-7.31. Післям.: [Післямова] // Там само. — С. 465-467.


32. Ред.: Вимога раціональності: спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури: Збірка / Укр. філос. Фонд; Ред.кол: Є. Бистрицький, О. Білий, Т. Голіченко. — К., 1996. — 118 с.


33. Ред.: Українська державність у XX столітті: Історико-політологічний аналіз / Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1996. — 434 с. — Член редкол.

Рец.: Ильин А. Рецензия // Pro et contra. — 1998. — Т. 3, № 2. — С. 161-163.


34.Ред.: Феномен української культури: методологічні засади осмислення: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т філос; Відп. ред.: В. Шинкарук, Є. Бистрицький. — К.: Фенікс, 1996. — 478 с.


35. Рец. на кн.: Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд.: В. Лях ; Рец. Є. Бистрицький. — К.: Либідь, 1996. — 384 с.


1995

36. Вступ. Розд.1 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С.15-16.


37. Зужитість традиційних філософсько-методологічних уявлень Розд.І. Гл.1. § 3// Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 23-27.

Ключові слова: посткомунізм, політичний устрій, уявлення.


38. Культура як світ національного буття // Філос. і соціол. думка. — 1995. — № 1-2. — С. 243-245.

Ключові слова: національна культура, перспективи, філософська герменевтика, онтологія.


39. Культурполітичні альтернативи суспільного розвитку Розд. ІІ Гл.2. § 3.// Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 126-130.

Ключові слова: культурна політика, розвиток, модель.


40. Леґітимуюча функція університету в системі наукового знання // Призначення університету: його незалежність та місце в суспільстві: Програма Міжнар. колоквіуму, м. Київ, 14 верес. 1995 р. / НаУКМА. Франко-укр. лабораторія, гуманіт. дослідж. — К., 1995. — С. 341. Націоналізм та леґітимація посткомуністичної влади Розд. І. Гл 2 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 51-66.

Ключові слова: політичний дискурс, засоби масової комунікації, політична спадщина, посткомунізм.


42. *Національна культура та перспективи демократії в Україні // Доп. Міжнар. експерт. клубу «Політ. думка». — К., 1995. — С. 1-2. — (Дод. до укр. наук. журн. «Політ. думка»).


43. Політична філософія посткомунізму: горизонти методології = The political philosophy of postcommunism: methodological horizons // Політ. думка = Political thought. — 1995. — № 1. — С. 3-12; 113-122.

Ключові слова: модерн, посткомунізм, методологія, трансформація.


44. Поняття посткомунізму. Розд. І. Гл. 1.§1 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 17-21.

Ключові слова: соціально-політична теорія, політологія, постмодерн.


45. Посткомуністичний досвід: пошуки методології Розд. І. Гл. 1.§4 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 27-32.

Ключові слова: посткомуністичні перетворення, комунікація, соціокультурні зміни.


46. Посткомуністичні мас-медіа: суспільно-політична характеристика Розд. І. Гл. 3.§ 4 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 78-82.

Ключові слова: засоби масової комунікації, гласність, комуністична ідеологія, сучасність.


47. Предмет філософії посткомунізму. Розд. І. Гл. 1.§2 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 21-23.

Ключові слова: політична теорія, філософське мислення, перетворення суспільства.


48. Як можлива політична теорія посткомунізму. Розд. І. Гл. 1.§5 // Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — С. 32-36.

Ключові слова: політичне мислення, перформативне речення, посткомуністична доба.


49. Ред.: Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, М. Томенко та ін. — К.: Політ. думка, 1995. — 368 с. — Член ред.кол.1994

50. Культура, личность, экзистенция // Онтологічні проблеми культури: Зб. наук. пр. / АН України. Ін-т філос.; Відп. ред. Є. К. Бистрицький. — К.: Наук. думка, 1994. — С.6-20.

Ключові слова: культура, личностное бытие, человечество, взаимоотношение.


51. Протодемократія та культурполітичні трансформації в Україні = Protodemocracy and culture policy transformation in Ukraine // Політ. думка = Political thought. — 1994. — № 4. — С. 18-24; 119-124.

Ключові слова: культурна політика, перетворення, політичний режим.


52. Чому націоналізм не може бути наукою = Why «Nationalizm» cannot be a science // Там само. — № 2. — С. 30-35; 136-142.

Ключові слова: науковий націоналізм, антисцієнтизм, політологія.


53. *Die Ukrainische Zimmer. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 16, April, 1994 (heading Geisteswissenschaften.


54. Ред.: Онтологічні проблеми культури: Зб. наук. пр. / АН України. Ін-т філос.; Відп. ред. Є.К. Бистрицький. — К.: Наук. думка, 1994. — 220 с.


55. Рец. на кн.: Історія філософії в Україні: Підручник / М. Тарасенко, М. Русин, І. Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994. — 416 с.1993

56. Відродження культури: міф та реальність = Cultural Revival: Myth and Reality // Політ. думка = Political Thought. — 1993. — № 1. — С. 30-32.; 130-132. — Укр., англ. — Без підпису.

Ключові слова: культурна політика, пріоритети, політичний устрій.


57. Ред.: Політична думка = Political thought: Укр. наук. журн. / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин; Ред.кол.: Л. Білоусов, Є. Каменський, Є. Бистрицький та ін. — 1993. — № 1. — 1999. — № 1-2. — Член. ред. кол.1992

58. Введение // Бытие человека в культуре: (Опыт онтологического подхода) / Е.К. Быстрицкий, В.П. Козловский, С.В. Пролеев и др; АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. Е.К. Быстрицкий. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 3-7.

Ключові слова: реальность, бытие, культура, онтологический поворот,


59. Культура и личностное измерение человеческого бытия. Гл. І // Бытие человека в культуре: (Опыт онтологического подхода) / Е. К. Быстрицкий, В. П. Козловский, С. В. Пролеев и др; АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. Е. К. Быстрицкий. — К.: Наук. думка, 1992. — С. 8-58.

Ключові слова: культура, проблема личности, деятельность, трансценденция, отчуждение индивидуация личностного бітия.


60. Личность в мире культуры: философско- онтологический подход: Дис. в форме науч. доклада... д-ра филос. наук: 09.00.01 / АН Украины. — К., 1992. — 53 с.


61. Ред.: Бытие человека в культуре: (Опыт онтологического подхода) / Е. К. Быстрицкий, В. П. Козловский, С. В. Пролеев и др; АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. Е.К. Быстрицкий. — К.: Наук. думка, 1992. — 173 с. — Отв. ред.1991

62. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред. В.П. Иванов. — К.: Наук. думка, 1991. — 200 с. — Библиогр. в примеч.: С. 179-193.

Ключові слова: Личность, человек, общество.


63. Понимание — окно в новый мир? // Загадка человеческого понимания: Сб. ст. / Сост. В. П. Филатов; Вступ. ст. В. А. Лекторського. — М.: Политиздат, 1991. — С. 221-235. — (Над чем работают, о чем спорят философы ).

Ключові слова: проблема понимания, научное познание, анализ.


64. Понимание и практическое сознание // Загадка человеческого понимания: Сб. ст. / Сост. В. П. Филатов; Вст. ст. В. А. Лекторского. — М. : Политиздат, 1991. — С. 25-38. — (Над чем работают, о чем спорят философы).

Ключові слова: марксизм, знание, сознание, понимание1990

65. Практическое знание в мире человека // Заблуждающийся разум? : Многообразие вненаучого знания : Сборник / Отв. ред. и сост. И. Т. Касавин. — М.: Политиздат, 1990 — С. 210-238.

Ключові слова: практическое знание, практическое сознание, духовность, философское понимание.1989

66. Культура и становление человеческой индивидуальности: (онтологические проблемы деятельности и личности). Гл. ІІІ // Культура и развитие человека: Очерк филос.-методол. пробл. / АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред. В. П. Иванов. — К.: Наук. думка, 1989. — C.149-212.

Ключові слова: личность, человеческое мировоззрение, становления индивида, существо, деятельность.


67. Феномен личности: бытие и деятельность (онтологический подход) // Филос. и социол. мысль. — 1989. — № 8. — C. 38-48.

Ключові слова: личность, человеческое бытие,психологический анализ, онтология.


68. Те саме [Продовження] // Филос. и социол. мысль. — 1989. — № 9. — C. 39-49.

Ключові слова: непосредственность бытия, задачи формирования личности, феноменология.


1987

69. Философская герменевтика: гносеологические и онтологические аспекты // Филос. науки. — 1987. — № 1. — C. 71-79.

Ключові слова: гносеология, онтология, философская герменевтика.


1986

70. Введение / В.П. Иванов, Е.К. Быстрицкий // Мировоззренческая культура личности: (Философские проблемы формирования) / АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. В.П. Иванов; Рец.: В.С. Горський, Н.В. Дудченко, В.М. Межуев. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 3-39.


71. Заключение / В.П. Иванов, Е.К. Быстрицкий // Мировоззренческая культура личности: (Философские проблемы формирования) / АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. В.П. Иванов; Рец.: В.С. Горський, Н.В. Дудченко, В.М. Межуев. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 282-293.


72. Мировоззрение личности в свете философской традиции: проблема единства сознания, знания и самосознания. Гл. ІI. // Мировоззренческая культура личности: (Философские проблемы формирования) / АН Украины. Ин-т философии; Отв. ред. В.П. Иванов; Рец.: В.С. Горський, Н.В. Дудченко, В.М. Межуев. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 89-175.

Ключові слова: мировоззрение, «философия рефлексии», знание, диалектическая традиция, самосознание


73. Научное познание и проблема понимания / АН УССР. Ин-т философии.; Отв. ред. М.А. Булатов; Рец.: И.А. Бродский, А.Н. Лой, М.В. Попович. — К.: Наук. думка, 1986. — 134 с. — Библиогр.: С. 128-133 (140 назв).

Ключові слова: понимание, диалектика развития, наука.


1985

74. Місце розуміння у пізнавальному досвіді // Філос. думка. — 1985. — № 5. — C. 37-46.

Ключові слова: знання, засоби і методи , розуміння, наукове пізнання.


75.* Познание и миропониманне Гл. III.// Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики / В. И. Шинкарук, Ж. М. Абдильин, Г. А. Давыдова и др.; АН УССР. Ин-т философии, Укр. отд-ние филос. о-ва СССР; Отв. ред. В. И. Шинкарук, А. И. Яценко. — Братислава (Slovenian) («Pravda»), 1985. — С. 132-147. — Англ.

Ключові слова: познавательные отношения, марксистсколенинская философия, проблема понимания, речь, речевое общение.1984

76. Тулмін Стефан // УРЕ. — Т. 11. — Кн. 1 / Ред. кол.: О. К. Антонов, Ф. С. Бабичев, Б. М. Бабій та ін. — Вид. 2-ге. — К., 1984. — С. 383.

Ключові слова: філософ, методологія науки, еволюція знання.


77. Філософія життя // УРЕ. — Т. 11. — Кн. 1 / Ред. кол.: О. К. Антонов, Ф. С. Бабичев, Б. М. Бабій та ін. — Вид. 2-ге. — К., 1984. — С. 592-593.

Ключові слова: напрям філософії, течії, екзистенціоналізм, персоналізм.


78. Філософія науки // УРЕ. — Т. 11. — Кн. 1 / Ред. кол.: О. К. Антонов, Ф. С. Бабичев, Б. М. Бабій та ін. — Вид. 2-ге. — К., 1984. — С. 593.

Ключові слова: наука, інтерпретація, тлумачення.1983

79. К типологии ситуации понимания явления культуры. Гл. V. § 3. // Диалектика деятельности и культура / АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред.: В. Г. Табачковский, А.И. Яценко; Рец.: М.Л. Злотина, М.В. Попович. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 253-266.

Ключові слова: понимание, анализ, коммуникация, знание.


80. Критерии объективности понимания: практика и культура. Гл. V. § 1. // Диалектика деятельности и культура / АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред.: В. Г. Табачковский, А. И. Яценко; Рец.: М. Л. Злотина, М. В. Попович. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 208-228.

Ключові слова: культура, понимание, метод, знание, практика, теоретическое познание.


81. Понимание как культурно-историческое условие научного познания. Гл. V. § 2. // Диалектика деятельности и культура / АН УССР. Ин-т философии; Отв. ред.: В. Г. Табачковский, А. И. Яценко; Рец.: М. Л. Злотина, М. В. Попович. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 228-253.

Ключові слова: научное познание, понимание, мышление, культура.


1982

82. Концепция понимания в исторической школе философии наук // Вопросы философии. — 1982. — № 11. — С. 142-149.

Ключові слова: философский анализ, концепция понимания,методологический анализ, философские теории.


83. Неогегельянство // УРЕ. — Т. 7 / Ред..кол.: О.К. Антонов, Ф.С. Бабичев, Б.М. Бабій та ін. — Вид. 2-ге. — К., 1982. — С. 316.

Ключові слова: філософія, діалектика, тоталітарна держава, персоналізм.


84. Неокантіанство // УРЕ. — Т. 7 / Ред..кол.: О.К. Антонов, Ф.С. Бабичев, Б.М. Бабій та ін. — Вид. 2-ге. — К., 1982. — С. 317.

Ключові слова: філософія, напрям, ідеалізм, школи.


85. Познание и понимание: к типологии герменевтических ситуаций / Е.К. Быстрицкий, В.П. Филатов // Понимание как логико-гносеологическая проблема: Сб. науч. тр. /АН УССР. Ин-т философии. Укр. отд-ние филос. о-ва СССР; Отв. ред. М.В. Попович. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 229-249.

Ключові слова: понимание, познание, коммуникация, перевод, диалог.


1981

86. Научное познание и проблема понимания : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : (09.00.01) / АН СССР, Ин-т философии. — Киев, 1981. — 24 с.


87. Познание и миропониманне Гл. III // Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики / В. И. Шинкарук, Ж. М. Абдильин, Г. А. Давыдова и др.; АН УССР. Ин-т философии, Укр. отд-ние филос. о-ва СССР; Отв. ред. В. И. Шинкарук, А. И. Яценко.; — К.: Наук. думка, 1981. — С. 317-336.

Ключові слова: познавательные отношения, марксистсколенинская философия, проблема понимания, речь, речевое общение.


Розділ ІІІ.
Публіцистичні праці Є. К. Бистрицького


2005

88. Публічний інтелектуал і нова влада [за матеріалами круглого столу «Інтелектуал в умовах пострадянського авторитаризму» / Є. Бистрицький, О. Забужко, О. Гарань та ін.] / Підг. М.Мазурін // День. — 2005. — 11 бер. (№42). — С. 18-19.

Ключові слова: політика, держава, інтелектуали, наука.


2004

89. Вимога відкритих теледебатів / Г. Немиря, Є. Бистрицький // Україна молода. — 2004. — № 206. — 3 листоп. — С. 6.

Ключові слова: Політика, вибори, ЗМІ.


90. Євген Бистрицький: парламентський звіт свідчить про принципову світоглядну неграмотність комуністів: [Комент. виконав. директора Міжнар. фонду «Відродження» Є. Бистрицького щодо висновків очолюваної членом фракції КП України В. Мішурою парлам. слідчої комісії з питань встановлення фактів закордон. втручання у фінансування вибор. кампаній в Україні через недержавних організації, що існують на гранти інозем. держав] // Самост. Україна. — 2004. — 24-31 трав. — С.6.

Ключові слова: Політика, виборча кампанія, фінансування.


91. Не можна ототожнювати державу і суспільство [стислий виклад виступу на круглому столі «Зовнішній фактор на президентських виборах-2004», 21 травня 2004 р.] // Нац. безпека і оборона. — 2004. — № 5. — С.36-37.

Ключові слова: держава, зовнішній вплив, громадянське суспільство, третій сектор, вибори, мас-медіа.


92. Сорос на поразку Януковича не працює: Заява керівництва Міжнародного фонду «Відродження»: [З приводу заяви радника Прем'єр-міністра України В.Януковича Є. Прутника на зустрічі з представниками газ. «Вашингтон таймс» про те, що Д. Сорос фінансує кампанію, спрямовану на поразку В.Януковича у президент. перегонах в Україні] // Україна молода. — 2004. — 16 листоп. — С.6. — Підписи: Г.Немиря, Є.Бистрицький.

Ключові слова: Політика, політична система, влада, держава.2002

93. *«Громадське радіо». У лапках і без [Комент. Є.Бистрицького щодо проекту «Громадське радіо»] / Я. Дубинянська // Дзеркало тижня. — 2002. — № 8 (383). — 2-8 берез.

Ключові слова: ЗМІ, медіа, суспільство.


2001

94. Діяльність Міжнародного фонду «Відродження» в Україні // Зовнішня торгівля. — 2001. — № 3-4. — С. 98-99.

Ключові слова: Міжнародний фонд «Відродження», фундація Сороса, діяльність пріоритети, партнери.


95. Свобода слова «на голці»?/ О. Лавриненко; Комент. В. Іванов, А. Белов, Є. Бистрицький // День. — 2001. — 23 бер. (№ 53). — С. 14.

Ключові слова: грант, организації, «грантовая залежність».


96. Українські телеканали: коли я «ЇМ», я глухий і німий // Дзеркало тижня. — 2001. — 1-7 груд. — №47(371). — С. 2.

Ключові слова: ЗМІ, вибори, телебачення.


2000

97. * 224 роки усвідомленої необхідності Американські цінності: уявні й реальні / Є. Головаха, Є. Бистрицький, Є. Сверстюк та ін. // День. — 2000. — 4 лип. (№116).

Ключові слова: американская цивилизация, партнеры, публичность.


98. *Опитування «Дня». Захід нам допоможе? [Є. Бистрицький, Д. Головко] // День. — 2000. — 17 лют.(№28). — С.

Ключові слова: просвітницька допомога, пострадянська залежність, ринкова економіка.


99. Тарас Фініков: «Справедливість — це забезпечення рівних можливостей, а не розподіл привілеїв» / Зап. Д. Костюк; Комент. Є. Бистрицький // День. — 2000. — 7 квіт. — С. 20.

Ключові слова: Законодавство, вища освіта, навчальні заклади.


100. Фонд «Відродження» — українська установа // Політика і культура. — 2000. — №40. — C. 36-37.

Ключові слова: Міжнародний фонд «Відродження», діяльність, зв’язки.


1999

101. Євген Бистрицький: «Для входження України в Європу потрібні реальні зміни всередині самої країни»: Про нові принципи роботи благодійного фонду «Відродження»: Інтерв’ю / Бесіду провела Д. Клочко // День. — 1999. — 10 груд. — С. 18.

Ключові слова: Економіка, Міжнародний фонд «Відродження».


102. Євген Бистрицький: «Фонд „Відродження“ підтримує ініціативи, а не їх імітації»: Інтерв'ю / Бесіду вела Д. Клочко // День. — 1999. — 23 січ.(№12).

Ключові слова: Международный фонд «Відродження», філософія, регіони, навчання, громадська активність.


103. «Фонд «Відродження» — це не закрита організація з ворожими намірами»: [Розмова з директором фонду] // День. — 1999. — 1 груд. — С.2.

Ключові слова: Міжнародній фонд «Відродження», принципи роботи фонду «Відродження».
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИКАбдильин Ж.М. ............................................................................................................. 75, 87

Антонов О.К. ................................................................................................. 76, 77, 78, 83, 84

Бабичев Ф.С. .................................................................................................. 76, 77, 78, 83, 84

Бабій Б.М. ...................................................................................................... 76, 77, 78, 83, 84

Белов А. .................................................................................................................................. 95

Бистрицький Є.К. ....1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 70, 71, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102

Білий О. ...................... 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Білоусов Л. ............................................................................................................................. 57

Бичко І.В. ....................................................................................................................... 6, 7, 55

Бродский И.А. ........................................................................................................................ 73

Булатові М.О. .................................................................................................................... 9, 73

Бураковський І.В. .................. 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Гарань О. ................................................................................................................................ 88

Голіченко Т. ........................................................................................................................... 32

Головаха Є. ............................................................................................................................ 98

Головко Д. .............................................................................................................................. 99

Горський В.С. ............................................................................................................ 70, 71, 72

Губерський Л.В. .................................................................................................................... 11

Давыдова Г.А. .......................................................................................... 75, 87

Декарт Рене ...................................................................................................................... 23, 32

Дергачов О. ............................ 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Дубинянська Я. ...................................................................................................................... 93

Дудченко Н.В. ........................................................................................................... 70, 71, 72

Забужко О. ............................................................................................................................. 88

Зимовець Р.В. .......................................................................................................................... 5

Злотина М.Л. .............................................................................................................. 79, 80, 81

Іванов В.П. ....................................................................................... 6, 7, 62, 66, 70, 71, 72, 95

Ильин А. ................................................................................................................................. 33

Каменський Є. ....................................................................................................................... 57

Касавич І.Т. ............................................................................................................................ 65

Клочко Д. ..................................................................................................................... 101, 102

Кобець Р.В. .............................................................................................................................. 5

Козловський В.П. ...................................................................................................... 58, 59, 61

Колодний А. ............................................................................................................................ 4

Костюк Д. ............................................................................................................................... 99

Лавриненко О. ....................................................................................................................... 95

Лекторський В.А. ............................................................................................................ 63, 64

Лой А.Н. ................................................................................................................................. 73

Лях В. ..................................................................................................................................... 35

Макеєв С. ............................................................................................................................... 15

Мазурін М. ............................................................................................................................. 88

Мейс Дж. ................................ 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Межуєв В.М. .............................................................................................................. 70, 71, 72

Мішура В. .............................................................................................................................. 90

Немиря Г.М. ..................................................................................................................... 89, 92

Полохало В. ................................. 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Попович М.В. ............................................................................................ 4, 73, 79, 80, 81, 85

Пролеєв С.В. ........................................................................................................... 5, 58, 59, 61

Прутник Є. .............................................................................................................................. 92

Римаренко Ю. ................................................................................................................... 19, 25

Родик К.К. ................................................................................................................................. 5

Русин М. .................................................................................................................................. 55

Сверстюк Є. ............................................................................................................................ 97

Сорос Дж. ................................................................................................................................ 92

Табачковський В.Г. ........................................................................................ 4, 6, 7, 79, 80, 81

Тарасенко М. .......................................................................................................................... 55

Томенко М.В. ......................... 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Тулмін Стефан ....................................................................................................................... 76

Філатов В.П. ............................................................................................................... 63, 64, 85

Шинкарук В.І. ............................................................................................ 9, 28, 30, 34, 75, 87

Янукович В.Ф. ....................................................................................................................... 92

Яценко А.И. ................................................................................................... 75, 79, 80, 81, 87

Kukoc M. ................................................................................................................... 17

Polohalo V. .......................................................................................................................... 17

Євген Костянтинович Бистрицький. Бібліографічний покажчик. — К., 2005. — 19 с.

Повернутися до головної сторінки